– PRIVACYBELEID –

IPM Groep SA

IPM GROUP SA en uw gegevens

1. Presentatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacybeleid is opgesteld door de naamloze vennootschap IPM GROUP NV (hierna “IPM”, “wij”, “ons”, “onze”), met maatschappelijke zetel te 1140 Etterbeek, Frankenstraat 79, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.508.716.

IPM Group is een groep van bedrijven die actief zijn op het gebied van algemene communicatie (La Libre, la DH,….), vastgoedinformatie (Logic-Immo), multimediaproducties, creatieve diensten (WhiteFox, IPM-reclame) en reisbeheerdiensten (Want to travel, Continents Insolites).

Onze groep bestaat uit verschillende merken en dochterondernemingen met als hoofddoel het informeren van particulieren via alle mediakanalen, waaronder magazines, internet, mobiele media en radio.

In het kader van onze activiteiten worden wij geconfronteerd met het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten natuurlijke personen, alsook van elke andere natuurlijke persoon die met ons in contact staat, met inbegrip van potentiële klanten (hierna “de Prospect“).

Het doel van dit beleid is uitleg te geven over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan.

De bescherming van uw gegevens en het respect voor uw privacy zijn essentiële waarden voor ons, en wij zetten ons in voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten, abonnees, lezers, surfers of gebruikers van onze diensten, applicaties, informatiesites of online magazines op een eerlijke en transparante manier in overeenstemming met de wet.

Onder “persoonlijke gegevens” verstaan wij alle persoonsgegevens die u betreffen, d.w.z. alle informatie waarmee u direct of indirect als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden.

Dit beleid werd uitgewerkt in het licht van onze wens om op transparante wijze te handelen, en in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Privacywet“) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens” ).

Behalve in het geval van een bepaalde dochteronderneming die tot onze groep behoort, is IPM Group de verantwoordelijke verwerker in de zin van het GDPR (ook “AVG” genoemd).

Als u wilt reageren op een van de praktijken beschreven in dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons te nemen.

 1. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we en hoe komen we aan deze gegevens?

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze activiteiten en wij kunnen deze gegevens op verschillende manieren verzamelen.

 1. De drie pijlers van de gegevensverzameling binnen de IPM-Groep
 • U communiceert deze gegevens uitdrukkelijk

Wanneer u zich abonneert, zich inschrijft voor een evenement, deelneemt aan een wedstrijd, een formulier invult op een van onze sites, een account aanmaakt op een van onze sites of applicaties of zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven, etc…..

 • Automatische verzameling van gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Wanneer u op onze sites surft of onze applicaties gebruikt, verzamelen we informatie via cookies en andere systemen.

 • Gegevens verstrekt door derden

We hebben partners met wie we samenwerken, en als u hen toestaat om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen we deze verkrijgen. Wij kunnen dan verschillende soorten gegevens ontvangen, afhankelijk van wat u aanvaard hebt.

 1. De persoonsgegevens die u ons verstrekt
 • Persoonlijke identificatiegegevens

Naam, voornaam, adres…….

 • Identificatiegegevens verstrekt door overheidsdiensten andere dan het nationale rijksregisternummer

Identiteitskaartnummer, paspoortnummer, BTW-nummer

 • Biometrische gegevens

Paspoort

 • Persoonlijke karakteristieken

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, ….

 • Elektronische identificatiegegevens

IP-adressen, e-mails, cookies, wachtwoorden voor toegang tot IPM-accounts, telefoon

 • Financiële identificatiegegevens

Creditcardnummer

 • Reis- en verplaatsingsgegevens

Informatie over verblijf, reizen, en visa

 • Levenswijze

Gegevens omtrent het gebruik van goederen of diensten, gedrag van het individu of zijn/haar de familie

 • Huwelijk of huidige vorm van samenwoning

Datum van het huwelijk, aantal kinderen, gezinssamenstelling

 • Fysieke gezondheidstoestand

Dieet, andere specifieke gezondheidsvereisten in het kader van een reis of accommodatie

 • Kenmerken woning

Op onze sites gewijd aan onroerend goed, als u een advertentie plaatst, weten we in welk type onroerend goed u woont.

 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses

Hobby’s, sporten en andere interesses die we verzamelen via uw wedstrijdinzendingen of -formulieren.

 • Gegevens over de goederen en diensten die aan de betrokken persoon zijn geleverd, uitgeleend of verhuurd

Soort abonnementen, aankopen,…….

 • Werkervaring

Belangstelling op verscheidene vlakken : professioneel, onderzoek, academisch, specialisatie

 • Bezittingen

Gronden, eigendommen of andere bezittingen

 • Huidige beroep

Werkgever, functie en beschrijving van de functie, rang, plaats van tewerkstelling, specialisatie of soort bedrijf,….

 1. Gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van cookies[1] en andere technologieën (Pixel)
 • Verbindingsinformatie

IP-adres

 • Browser informatie

Soort browser, tijd, frequentie en duur van gebruik

 • Gebruikte apparatuur of gebruikte apps
 • Persoonlijke configuratie

Taal, voorkeuren,…

 • Locatiegegevens

Als u deze functie hebt ingeschakeld, kunnen we u bij benadering lokaliseren

 1. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens in het kader van AVG

Principe met betrekking tot de zogenaamde bijzondere categorieën van persoonsgegevens en het verbod op de verwerking hiervan.

 1. a) Soort bijzondere gegevens
 • Gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon
 • Gezondheidsgegevens
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens die een unieke identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken.
 • Vakbondslidmaatschap
 • Gegevens aan de hand waarvan de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kunnen worden geïdentificeerd.
 1. b) Hoe kan de IPM-groep dit soort gegevens verwerken (uitzondering op het verbod)?

Er zijn verschillende situaties waarin wij dit soort gegevens kunnen verwerken, maar dit zal enkel het geval zijn wanneer :

 • U uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking betreft persoonsgegevens die u duidelijk openbaar heeft gemaakt;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Het is ons doelstelling om deze gegevens voornamelijk te verwerken in het kader van onze reisdiensten via uw paspoorten (biometrische gegevens) of om uw allergieën of voedselbeperkingen (religieuze of gezondheidsgegevens) te achterhalen.

Uiteraard worden deze gegevens niet hergebruikt voor andere doeleinden.

 1. Niet-persoonlijke gegevens

Het kan gebeuren dat we niet-persoonsgegevens verzamelen. Deze gegevens worden niet-persoonsgegevensgenoemd, omdat ze het niet mogelijk maken u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Deze gegevens zullen dan ook voor om het even welk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om onze website, onze producten, onze reclame of de aangeboden diensten te verbeteren.

 • Verwerking van persoonsgegevens

Ons doel is om informatie, aanbiedingen, producten en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses en behoeften. Te dien einde, kunnen deze gegevens aangevuld worden door middel van publiek beschikbare gegevens of gegevens van onze partners die ervoor zullen zorgen dat deze gegevens op een wettelijke manier (d.w.z. in overeenstemming met de hierboven vermelde privacywetten en -regels) aan ons worden doorgegeven.

 1. Wat is een verwerking?

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés.

Deze verwerkingen omvatten de volgende acties:

 • De registratie
 • De verwijdering of vernietiging
 • De organisatie
 • Het behoud
 • Het gebruik
 • De verzameling
 • De aanpassing of wijziging
 • De structurering
 • De opvraging/extractie
 • De raadpleging
 • De beperking
 • Communicatie door verzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling
 • Het samenbrengen of het met elkaar in verband brengen
 1. Rechtmatigheid van de verwerking

Het AVG staat de verwerking van persoonsgegevens toe, op voorwaarde dat deze enige grondslag vindt in de bepalingen van de verordening.

Wat betreft IPM in het bijzonder, zijn er vier rechtsgrondslagen die de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen.

 • Uw toestemming

Wanneer u uw toestemming geeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Voorbeeld: wanneer u een vakje aanvinkt waarmee wij u nieuwsbrieven kunnen sturen.

 • Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als u hierom verzoekt.

Voorbeeld: Levering van een krant op uw adres.

 • Naleving van een wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is.

Voorbeeld: facturen opslaan in uw klantenbestand om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen.

 • Rechtmatig belangen

De verwerking is noodzakelijk in het licht van onze legitieme belangen. In dit geval maken we een belangenafweging om te bepalen of ons legitieme belang zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden, waarbij we in het bijzonder rekening houden met redelijke verwachtingen.

Voorbeeld: commerciële prospectie wordt beschouwd als een van onze legitieme belangen.

 1. Het doel van de verwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden die we hieronder beschrijven. Wij hebben deze doelen vastgesteld en zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke en relevante persoonlijke gegevens[2] – in overeenstemming met het principe van minimale gegevensverwerking – worden verwerkt.

 1. Naleving van onze wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten.

 1. In het kader van contractuele relatie

Wanneer wij met u een contractuele relatie hebben, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een aankoop, het plaatsen van een bestelling, het leveren van producten, of het aanvaarden van onze algemene voorwaarden, worden uw persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en om de opdracht die u ons hebt gegeven te vervullen.

Om aan onze contractuele verplichtingen te doen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens, met de doelstelling:

 • Een antwoord te geven op uw vragen

Wij beantwoorden uw vragen over uw contract als onderdeel van onze klantenrelatie.

 • De levering van producten en diensten te beheren

Dit omvat het beheer van uw abonnement of evenementregistratie.

 • Onze klantrelatie te beheren

Zorgen voor communicatie- en marketingacties over soortgelijke producten of producten die u zouden kunnen interesseren op basis van uw profiel en interesses.

 • U te contacteren voor een evaluatie van onze diensten

In het geval van een tevredenheidsenquête kunnen wij contact met u opnemen.

 • Het personaliseren van onze diensten

Op basis van uw profiel en interesses gebruiken wij uw gegevens om u een meer gepersonaliseerde dienst aan te bieden, inclusief gerichte reclame.

 1. De toestemming

Wanneer wij geen contractuele relatie hebben of wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, kunt u ons toch uw toestemming geven zodat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken.

Wanneer u een account aanmaakt op onze sites, zich abonneert op onze nieuwsbrieven of een evenement of ons toestaat om contact met u op te nemen of uw gegevens naar onze partners te sturen, nodigen wij u uit om een vakje aan te kruisen. Dit vakje is een verzoek om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij zullen dan uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, in het kader van de volgende doelstellingen:

 • Een antwoord te geven op uw vragen

Wanneer u contact met ons opneemt met vragen betreffende een site, evenement of nieuwsbrief waarop u zich heeft geabonneerd, gebruiken wij uw gegevens om u te antwoorden.

 • U waarschuwingen te sturen met gepersonaliseerde advertenties op basis van uw voorkeuren

U moet met deze waarschuwingen instemmen via de instellingen van uw smartphone of tablet.

 • U een speciale nieuwsbrief te sturen op basis van de sites waarop u zich heeft ingeschreven en op basis van uw voorkeuren.

U kunt zich inschrijven of afmelden via het voorkeurscentrum. Zo kunt u de informatie die wij u doorsturen beheren volgens uw interesses.

 • U te contacteren voor een evaluatie van onze diensten

In het geval van een tevredenheidsenquête kunnen wij contact met u opnemen.

 • Uw gegevens door te geven aan onze externe partners zodat zij met u contact kunnen nemen om commerciële offertes aan te bieden.

Als u hiermee instemt, zullen wij uw gegevens aan onze partners doorgeven. Deze overdracht kan de vorm aannemen van een overeenkomst van huur, verkoop of overdracht van gegevens zonder tegenprestatie.

 • Onze diensten te personaliseren en contact met u opnemen zodat u onze diensten beter kunt leren kennen.

Op basis van uw profiel en interesses gebruiken wij uw gegevens om u een meer gepersonaliseerde dienst aan te bieden.

 1. a) Voorkeurscentrum

De IPM-groep hecht veel belang aan uw privacy, maar ook aan de onderwerpen die u interesseren.

Te dien einde hebben we een “voorkeurscentrum” ontwikkeld dat toegankelijk is via alle websites van de IPM -Group. Deze persoonlijke applicatie (waarvan de toegang beveiligd wordt door middel van een persoonlijke code) moet u in staat stellen om de informatie die u van ons of van onze externe partners krijgt, te controleren.

Via deze interface kunt u de manier kiezen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken (versturen van nieuwsbrieven per merk, overdracht van gegevens aan derden, etc.).

Dit geeft u directe controle over uw persoonsgegevens en stelt u in staat deze op om het even welk moment aan te passen.

 1. b) Intrekking van de toestemming

Het staat u uiteraard vrij om uw toestemming voor onze verschillende diensten in te trekken. Deze intrekking gebeurt via het voorkeurscentrum op dezelfde manier als toen u toestemming gaf.

Een andere mogelijkheid is om uw toestemming in te trekken via de “afmelden” link onder onze communicaties.

 1. In het kader van onze legitieme belangen

Het begrip “legitieme belangen” wordt niet gedefinieerd door de AVG, zodat elke onderneming dit begrip moet definiëren in het licht van haar activiteiten en behoeften, rekening houdend met de verhouding tussen haar legitieme belangen en uw rechten en vrijheden.

Als bedrijf waarvan haar voornaamste doel is u te informeren, zijn wij afhankelijk van onze adverteerders, die het grootste deel van onze financiële inkomsten uitmaken.

Om deze reden, en om u via onze websites van alle soorten informatie te kunnen blijven voorzien, inclusief gratis informatie, moeten wij ervoor zorgen dat onze adverteerders zichtbaar zijn.

Deze zichtbaarheid neemt vele vormen aan en omvat reclame in onze nieuwsbrieven, kranten en websites.

 1. a) Een evenwicht vinden tussen onze legitieme belangen en uw rechten en vrijheden.

De AVG eist dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens een afweging maken tussen uw rechten en belangen en onze legitieme belangen.

Het is belangrijk dat u begrijpt waarom wij van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken op basis van onze legitieme belangen.

Daarom willen wij u informeren over de verschillende criteria die wij gebruiken om te overwegen dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken op basis van onze legitieme belangen.

De bepaling van onze legitieme belangen hangt dus vooral af van drie factoren:

 • Beveiliging van onze sites en applicatie (preventie van fraude, beheer van de toegang tot de site,….). Bijvoorbeeld, in het kader van de beveiliging van onze websites gebruiken we bijvoorbeeld het Google CAPTCHA-systeem, dat de toegang tot onze databases beschermt in het geval van herhaalde aanvallen door robots;
 • De redelijke verwachting van de betrokkene wat betreft een verdere verwerking op basis van onze legitieme belangen;
 • Noodzakelijke verwerkingen binnen de groep (tussen onze merken) voor o.a. administratieve doeleinden.
 1. b) Doelstellingen waarvoor wij uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen
 • Uw contactgegevens te verstrekken aan de bedrijven van de IPM Group zodat zij u kunnen contacteren om commerciële offertes aan te bieden;
 • Voor journalistieke doeleinden (voorbereiding, verzameling, redactie, productie, verspreiding of archivering met het oog op de voorlichting van het publiek, met behulp van alle media);
 • Voor onze klanten, en het beheer van onze contractuele relatie dat niet rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van onze overeenkomst;
 • Het identificeren en beheren van mensen op onze websites;
 • Het personaliseren van onze diensten op basis van uw profiel;
 • Commerciële prospectie en het beheer hiervan;
 • De voorbereiding van studies, modellen (risico, marketing en andere) en statistieken, waar mogelijk met behulp van anonimiseren en/of pseudonimiseringstechnieken;
 • Het behoud van de veiligheid van goederen en personen, de strijd tegen fraude of pogingen tot indringing, misbruik of andere misdrijven;
 • De opleiding van onze medewerkers door gebruik te maken van reële situaties ter illustratie (we proberen, voor zover mogelijk, uw persoonsgegevens anoniem te maken);
 • De analyse van uw vorige opzoekingen om onze dienstenaanbod conform u voorkeuren te personaliseren ;
 • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor mensen die een account hebben op onze sites of die zich hebben geabonneerd op een alert of nieuwsbrief en die niet gebonden zijn door een overeenkomst.
 • Het bijhouden van een lijst van klanten die niet langer wensen gecontacteerd te worden;
 • Verbetering van de bestaande diensten en de gebruikerservaring van onze sites en applicaties;
 • De organisatie van spelen, wedstrijden (in bijzondere gevallen kan toestemming voor de behandeling van de gegevens gevraagd worden);
 • Het beheer van uw verzoeken met betrekking tot de toepassing van uw rechten;
 • De erkenning, uitoefening, verdediging en behoud van onze rechten.
 1. Ongeplande verwerking en compatibiliteit met de huidige verwerkingen

In het geval dat wij verplicht zijn om uw gegevens te verwerken voor doeleinden die nog niet in dit beleid zijn voorzien, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor zover deze doeleinden verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor wij de gegevens in eerste instantie hebben verzameld.

In dit geval, houden wij rekening met elk verband tussen de oorspronkelijke doeleinden, de daaropvolgende doeleinden en de context (onze relatie, de aard van de gegevens en de gevolgen voor u) waarin de gegevens werden verzameld.

Indien wij van mening zijn dat de nieuwe doeleinden niet verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden, zullen wij contact met u opnemen alvorens de gegevens in het kader van deze nieuwe doeleinden te verwerken.

 1. Profilering en geautomatiseerde verwerking

Om een betere gebruikerservaring te garanderen, gebruiken wij een profileringstechniek die ons in staat stelt u te associëren met uw verschillende voorkeuren.

In de mate van het mogelijk, zullen wij alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken.

Profilering in de zin van de AVG is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat uit het gebruik van deze gegevens voor de beoordeling van bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon, teneinde gegevens omtrent de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de bewegingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Als wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van profielering, zorgen wij ervoor dat er geen beslissingen worden genomen die voor u rechtsgevolgen hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Als u van mening bent dat u onderworpen bent geweest aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd verwerking, kunt u daartegen bezwaar maken zoals hieronder aangegeven.

 1. Sponsoring

Via sommige van onze websites hebben uw kennissen de mogelijkheid om onze inhoud met u te delen.

In dit geval, zullen zij ons een deel van uw persoonlijke informatie (inclusief uw e-mail) geven, zodat wij u deze informatie kunnen verstrekken.

Wij bewaren deze gegevens in onze database zodat wij u op verzoek van uw kennismaking kunnen contacteren.

Als u zich al in onze database bevindt, zullen wij deze informatie toevoegen aan uw klantenprofiel. Als u zich niet in onze database bevindt, bewaren wij de informatie die door uw kennis werd doorgegeven.

Bijvoorbeeld, via onze site Logic-Immo,  kan uw kennis een onroerend met u delen om u hiervan op de hoogte te brengen.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

In het algemeen zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan wat nodig is in het licht van de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld.

Het is noodzakelijk om de verschillende situaties te onderscheiden om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen. De verschillende hypotheses zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Situatie

Bewaartermijn

·        U bent ingeschreven op een van onze sites of applicaties

·        Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de gehele duur van uw registratie om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn

·        U bent ingeschreven op een website, een van onze applicaties en een van onze newsbrieven of een email-waarschuwing

 

·        Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de gehele duur van uw registratie om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en u te informeren over onze nieuwe producten en diensten

·        U bent afgemeld van al onze websites, onze newsletter of onze email-waarschuwingen

·        In dit geval bewaren wij uw gegevens gedurende drie jaar na de datum van uw afmelding

·        U heeft met ons een overeenkomst afgesloten

 

·        Na afloop van onze overeenkomst bewaren wij uw overeenkomst en uw persoonsgegevens voor een periode van tien jaar

 

Aan het einde van de bewaartermijn doen wij al het mogelijke om  de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk te maken.

Uw rechten in het kader van de AVG

 • Toegang, intrekking, recficatie, verwijdering, overdraagbaarheid, beperking en verzet

Uw rechten volgens het reglement stellen u in staat om controle te houden over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 1. Recht van inzage van de betrokkene

Het recht op toegang tot de gegevens die wij over u hebben, geldt voor alle bovengenoemde doeleinden.

Dit recht geeft u de mogelijkheid om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, de categorieën gegevens en de ontvangers van uw gegevens.

U kunt ons ook een kopie vragen van alle persoonsgegevens die wij verwerken en die u aangaan.

 1. Recht op rectificatie

U heeft ook het recht om ons te allen tijde te vragen om onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie te corrigeren.

 1. Het recht op gegevenswissing

U kunt de verwijdering van uw persoonsgegevens verkrijgen wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

 • De gegevens zijn niet langer nodig in het kader van de doelstellingen van de verwerking;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en wij verwerking uw gegevens enkel binnen het wettelijke kader van uw toestemming;
 • U verzet zich tegen de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens op een onwettelijke manier verwerkt;
 • In het geval dat de gegevens waarover wij beschikken onvolledig, onjuist of verouderd zijn;
 • Wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat) die op ons van toepassing is.
 1. Het recht op portabiliteit (overdraagbaarheid)

In het geval dat wij uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of uw toestemming verwerken en de verwerking uitgevoerd wordt via geautomatiseerde processen, kunt u ons vragen om al uw persoonsgegevens aan u of een andere verantwoordelijke door te geven.

 1. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

De situaties waarin u ons kan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken zijn de volgende:

– Als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, zolang wij in staat zijn de juistheid van deze gegevens te controleren;

– Als wij uw persoonsgegevens op een onwettelijke manier verwerken en u de voorkeur geeft aan een beperkte verwerking van gegevens in plaats van een verwijdering.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte stellen van zodra de beperking niet meer van toepassing is.

 1. Recht van bezwaar

Zoals we het hebben uitgelegd, vragen wij uw toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie, reclame of gepersonaliseerde offertes (door middel van rechtstreekse marketingacties of elektronische nieuwsbrieven).

Als u dergelijke berichten niet wenst, hebt u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. 

 1. Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering

Als u van mening bent dat een beslissing die u betreft alleen op geautomatiseerde basis is genomen, i.e. zonder enige menselijke tussenkomst, en dat deze beslissing juridische gevolgen voor u teweegbrengt, of uw situatie op aanzienlijke wijze beïnvloedt, kunt u contact met ons opnemen aangezien u het recht hebt niet onderworpen te worden aan dergelijke beslissing.

Houd er rekening mee dat dergelijke beslissingen mogelijk zijn als ze noodzakelijk zijn voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met ons of als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Bovendien kunnen wij, indien de wet dit toestaat, uw gegevens automatisch verwerken.

In het algemeen, zijn wij van mening dat dergelijke beslissingen binnen de IPM Group niet worden genomen, maar aarzel niet ons te contacteren en we komen graag bij u terug met een toelichting.

 • Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
 1. Identificatie

Om de naleving van uw rechten te verzekeren, moeten wij controleren of uw verzoek betrekking heeft op uw persoonlijke gegevens.

Wij kunnen aanvullende informatie vragen als wij niet in staat zijn u te identificeren met de informatie die wij in ons bezit hebben.

In dergelijk geval kunnen wij aanvullende informatie alsook een kopie van uw identiteitskaart vragen.

 1. Hoe snel zullen we u antwoorden?

Wij verbinden ons ertoe u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na uw aanvraag een antwoord te geven.

Het kan zijn dat deze periode tot twee maanden verlengd wordt, als uw aanvraag te complex is en/of als wij te maken hebben met een overvloed vragen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zullen wij u op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging.

Algemeen

 1. Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een adequaat niveau van veiligheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit beveiligingsniveau wordt bepaald rekening houdend met de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, inclusief tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van ontvangen informatie, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke gegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens waarvan wij beschikking, in het gedrang komen als gevolg van een inbreuk op het veiligheidssyteem, zullen wij onmiddellijk actie ondernemen om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende maatregelen te nemen.

Indien nodig zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op de hoogte brengen van dit incident.

X.    Overdracht aan derden

Afhankelijk van uw keuzes en de behoeften in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze onderaannemers, onze IPM-groepspartners of onze externe zakenpartners. Bovendien kunnen wij, indien u hiermee instemt, uw gegevens ook delen met onze partners of derden.

Er zijn vier gevallen waarin wij uw gegevens aan derden kunnen doorgeven.

 • Onderaannemers

Wij maken gebruik van onderaannemers die alleen gegevens verwerken op basis van onze instructies. We dragen deze informatie over aan hen in het kader van onze overeenkomst of wanneer we deze gegevens gebruiken voor technische doeleinden. In ieder geval blijven wij uw aanspreekpunt voor uw gegevens. Op dezelfde manier wij vragen aan onze onderaannemers om ervoor te zorgen dat de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen worden nageleefd. Wij zorgen er ook voor dat zij zich aan dit beleid houden.

 • Intra-IPM Groep

Op basis van onze legitieme belangen of onze contractuele relaties of als u ons hiervoor toestemming geeft, kunnen wij uw contactgegevens doorgeven aan andere bedrijven in de IPM-groep. Zij kunnen dan u contacteren om u te informeren over hun offertes en de mogelijkheden die zij aanbieden.

 • Zakelijke partners, derden

Als u hiermee instemt, kunnen wij uw gegevens delen met onze zakelijke partners, zodat zij u kunnen contacteren om u offertes aan te bieden die aansluiten bij uw interesses. In dit geval zullen wij uw legitieme belangen analyseren op basis van de belangen die in het voorkeurscentrum zijn gedefinieerd.

 • Wettelijke verplichting of bevel van een bevoegde autoriteit

Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijke beslissing of een verzoek van een bevoegde autoriteit.

XI.   Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Het in de AVG vervatte beginsel is het verbod op de overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie. Er zijn echter drie uitzonderingsmechanismen voor dit beginsel, die het nog steeds mogelijk maken om persoonsgegevens buiten de Europese Unie door te geven.

 • Adequaatheidsbesluiten

Voor bepaalde landen (of sectoren binnen die landen) heeft de Commissie passende besluiten genomen, namelijk besluiten om persoonsgegevens door te geven op grond van het feit dat het land een passend beschermingsniveau heeft. Deze landen zijn Andorra, Argentinië, Canada (voor verwerking onderworpen aan de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documentation Act), de Fëroe-eilanden, het eiland Man, Guernsey, Israël, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay en Japan.

Zodra een land het voorwerp is geweest van een adequaatheidsbesluit, kunnen wij uw gegevens naar dat land overdragen op basis van het feit dat het hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als een land binnen de Unie.

 • Passende waarborgen

Passende waarborgen zijn een door de AVG erkend instrumentarium om de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie te waarborgen.

In het algemeen is het voor ons ingewikkeld om overdrachten naar derde landen te organiseren op basis van passende waarborgen.

Zodra dit haalbaar is, werken we echter op basis van contracten die clausules bevatten die door de Europese Commissie zijn opgesteld en die in de verwerkingscontracten of tussen de verschillende gezamenlijke controleurs moeten worden opgenomen.

 • Afwijkingen voor specifieke situaties

Wanneer er geen adequaatheidsbeschikking is gegeven of geen passende waarborgen zijn vastgesteld, kan van het verbodsbeginsel worden afgeweken door gebruik te maken van een vrijstelling in artikel 49 van de GDGR.

Als we er niet in slagen om passende waarborgen in te voeren, zullen we deze afwijking dan ook gebruiken om persoonsgegevens buiten de Europese Unie door te geven.

 • Contact, wijziging, toepasselijk recht en functionaris voor gegevensbescherming (FGB)

CONTACT

WIJZIGING

TOEPASSELIJK RECHT

FGB

IPM is uw eerste aanspreekpunt als u vragen hebt over privacy of dit beleid.

 

Frankenstraat, 79 à 1040 Brussel – België

privacy@ipm.be

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen rechtstreeks op onze website publiceren.

Dit beleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit beleid wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

Als u het wenst, kunt u de functionaris voor gegevensbescherming contacteren.

DPO@ipmgroup.be

 

 • Klachten en bezwaren bij de gegevensbeschermingsautoriteit of de Belgische rechtbanken

U kunt ook klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

 • Drukpersstraat, 35 – 1000 Brussel.
 • + 32 2 274 48 00
 • + 32 2 274 48 35
 • contact(at)apd-gba.be

U kunt informatie over klachten en verhaalsmogelijkheden raadplegen op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

Bovendien, u kunt altijd klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

[1] Gelieve ons cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie.

[2] Overeenkomstig dit principe moeten wij ervoor zorgen dat alle gegevens die wij verzamelen adequaat, relevant en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken.