Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de bestelling van reclameadvertenties

Deze algemene voorwaarden bepalen de uitvoering van de bestelling van enkel advertenties, met uitsluiting van alle andere bestellingen.

1. Advertentietarief

De bestellingen worden gefactureerd overeenkomstig het tarief van de publicaties, waarvan de adverteerder erkent kennis te hebben genomen voor de ondertekening van de onderhavige bestelbon.

2. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

De advertenties verschijnen order de exclusieve aansprakelijkheid van de opdrachtgever, waarvan de uitgever gemachtigd is de identiteit kenbaar te maken. De opdrachtgever garandeert titularis en eigenaar te zijn van de, intellectuele rechten en de auteursrechten noodzakelijk voor de publicatie van het materiaal en de documentatie die hij overhandigt. Hij vrijwaart de uitgever tegen elk verhaal van derden, hij verplicht zich ertoe het voor de uitgever op te nemen en om volledig, ter ontlasting van de uitgever, elke veroordeling of gelijk welke schadevergoeding te dragen, hierin begrepen de procedurekosten, evenals de uitgever te vergoeden voor alle kosten, schade, honoraria, verlies van inkomen enz. en de kosten van publicatie van vonnissen of eventuele rechten van antwoord aan de tarief die van kracht is, ondergaan ten gevolge van klachten van derden, gegrond of ongegrond.

3. Recht van weigering

De uitgever, die verantwoordelijk is voor kranten en opiniebladen, heeft het recht om het publiceren van advertenties te schorsen, ermee op te houden of te weigeren, zonder zijn beslissing te moeten motiveren. Men zal hiervoor geen enkele schadevergoeding van hem kunnen vorderen. De uitgever heeft eveneens de mogelijkheid en het recht om, met welkmiddel ook (waarover slechts hij dient te oordelen), aan te tonen dat het over een commerciële advertentie gaat.

4. Annulering – opschorting

Er zal geen rekening gehouden worden met annuleringen of de vraag om opschorting van een advertentie indien deze vraag niet aan de uitgever wordt overgemaakt overeenkomstig de regels van de uitgever en binnen de termijnen die bij het tariefblad worden genoteerd. Indien de uitgever de mogelijkheid heeft op de vraag in te gaan zullen de kosten van publicatie desondanks verschuldigd blijven.

5. Materiaal en kwaliteit

De adverteerder moet het voor de publicatie van de advertentie noodzakelijke materiaal in de bij de bestelbon voorziene vormen, technieken en termijnen overmaken. Het materiaal blijft het eigendom van de adverteerder, de uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadigingen, die niet opzettelijk aan het materiaal zijn begaan. De uitgever zal het materiaal voor een tijdperk van zes maanden vanaf de datum van publicatie bewaren, dit op eigen risico van de adverteerder, tijdperk waarna het materiaal zal worden vernietigd op kosten van de adverteerder, zonder enige ingebrekestelling of andere formaliteiten. Indien het geleverd materiaal niet met de voorbehouden plaats overeenkomt kan de uitgever, overeenkomstig zijn keuze en in functie van de beschikbaarheid, het formaat van het materiaal aan de voorbehouden plaats aanpassen of gebruiken en de voor de publicatie van het geleverd materiaal noodzakelijke plaats factureren. In het geval waar de publicatie niet op de overeengekomen plaats is gebeurd, zal geen toeslag voor deze specifieke plaats verschuldigd zijn, met uitzondering van alle schadevergoedingen en interesten. Indien het materiaal niet geleverd wordt of aangepast moet worden is de uitgever niet aansprakelijk voor fouten of vergissingen of eventuele vertalingsfouten. De uitgever is nooit aansprakelijk voor eventuele veranderingen van kleuren, vormen of formaten die als normaal in de sector van de dagpers worden aanzien, evenals voor wijzigingen met betrekking tot de datum van verschijning, de plaats of de bijzondere voorwaarden.

6. Klachten

Geen enkele klacht zal ontvankelijk zijn indien zij niet schriftelijk binnen de vijf dagen na de publicatie van de advertentie werd overgemaakt. De klacht zal niet ontvankelijk zijn indien de adverteerder het ontwerp, het ontwerp of de drukbon voor de verschijning heeft goedgekeurd, of indien hij, hiertoe uitgenodigd, zich hiervan heeft onthouden, eveneens in alle gevallen waarin de advertentie niet overeenkomstig de in de tarief vermelde technische vereisten werd overgemaakt. Alle manifeste gebreken, drukfouten, problemen in verband met de kwaliteit, de resolutie van de tekst of van het beeld zullen slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zij voortvloeien uit een opzettelijke fout. De eventuele aansprakelijkheid van de uitgever is in ieder geval, wat ook de eventuele fout moge zijn, beperkt tot het bedrag verschuldigd of betaald voor de publicatie van de advertentie in kwestie. De uitgever is nooit aansprakelijk voor gevallen van overmacht of toeval die de uitvoering van zijn verplichtingen zouden hebben verhinderd of beperkt. Worden onweerlegbaar aanzien als gevallen van overmacht: staking, brand, oproer, overstromingen.

7. Domiciliatie van antwoorden

De adverteerder kan de antwoorden laten versturen naar de krant waarin de advertentie werd gepubliceerd, mits een nummerreferte te gebruiken die door de krant eraan werd gegeven. De antwoorden zullen gedurende 15 dagen, vanaf de datum van publicatie van de advertentie, ter beschikking worden gehouden. De uitgever is niet aansprakelijk voor de ontvangst, het bewaren van de antwoorden en vrijwaart de adverteerder niet tegen eventuele sorteerfouten. Na verstrijken van de termijn van de 15 dagen kan de uitgever de brieven vernietigen, zonder aanmaning of eender welke formaliteit.

8. Voorwaarden van betaling

De facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke, heeft de uitgever de mogelijkheid de aan de gang zijnde publicatie van de publiciteit gedeeltelijk of geheel op te schorten, waarbij de opschorting de adverteerder niet van zijn verplichting ontheft, de gereserveerde plaats te betalen, zonder ingebrekestelling of schadevergoeding. Ook in dit geval, brengen de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% op het volledige bedrag. Bovendien worden zij ten forfaitaire titel verhoogd met 15% ten titel van schadevergoeding met een minimum van 80 €. Het agentschap of de tussenpersoon die de publicatie van een annonce voor een derde bestelt, op naam van deze of te factureren aan een derde, handelt in eigen naam en is tot de betaling van de gevraagde publicatie gehouden; de facturatie aan een derde is slechts een commerciële dienst en brengt geen schuldvernieuwing met zich.

9. Bevoegde rechtbank

De rechtbanken van Brussel. Toepasselijk recht: Het Belgisch recht is altijd van toepassing.

10. Interpretatie

De nietigheid van één van de onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de anderen. Het feit dat de uitgever, zelfs herhaaldelijk, zou hebben aanvaard om de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden toe te passen heeft niet tot gevolg, dat hij ervan afstand doet en doet geen enkel recht ontstaan in hoofde van de adverteerder, de normale toestand kan op elk ogenblik en zonder bericht noch formaliteit noch schadevergoeding terug worden ingevoerd.

11. Privé-leven

De persoonlijke gegevens die U ons meedeelt, worden in een bestand ingebracht. U heeft een recht van toegang tot deze informatie door U te wenden aan de uitgever (wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

12. Clausule

De klant [mediabureau/adverteerder/reclamebureau] onthoudt zich van elke exploitatie en, meer algemeen, elke verwerking, direct of indirect, onmiddellijk of uitgesteld, van individualiseerbare gegevens – namelijk gegevens die het identificeren of toestaan ​​van de identificatie van een natuurlijke persoon toelaten – die niet strikt beperkt zou zijn tot een doeltreffende verspreiding van de door hem geplaatste advertentie op de website(s) van de uitgever / leverancier. Indien niet, behoudt de uitgever / leverancier zich het recht voor om de volledige bestelling te beëindigen, onverminderd hun recht op volledige betaling voor die bestelling.